بتاسهم
1399/09/06
16:31
#غگلستا در ابان 397 ، مهر 377 و در شهریور 367 میلیارد ریال فروش داشت و 2620 میلیارد ریال فروش کل سهم بوده است مدت مشابه این عدد در8 ماهه 1282 ...

#غگلستا در ابان ۳۹۷ ، مهر ۳۷۷ و در شهریور ۳۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۶۲۰ میلیارد ریال فروش کل سهم بوده است مدت مشابه این عدد در۸ ماهه ۱۲۸۲ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0