حامیان بورس ایران
1399/11/14
11:00
#خپارس صف خرید شد چراغ دوم خودرویی را روشن کرد چراغ اول را #خزامیا روشن کرده بود

#خپارس صف خرید شد


چراغ دوم خودرویی را روشن کرد


چراغ اول را #خزامیا روشن کرده بودانتهای خبر

0
0