پارسیس تحلیل
1401/04/02
12:15
#پتایر 🟢 شرکت ایران تایر 🔹 سرمایه : 1300میلیارد تومان ✳️سود محقق شده برای سال مالی1400/12/29: 123 میلیارد تومان (9) تومان هر سهم 🔸 سود مجمع...

#پتایر🟢 شرکت ایران تایر🔹 سرمایه : ۱۳۰۰میلیارد تومان✳️سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹: ۱۲۳ میلیارد تومان (۹) تومان هر سهم🔸 سود مجمع سال مالی قبل-تعدیل شده (۲۷۲ ریال هر سهم).


🔸 سود تقسیمی (۳۰ ریال هر سهم) (۱۱٪)


🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۴۹ ریال) - تابستان (۲۲ریال)- پاییز (۲۷ ریال)- زمستان (-۴ریال ).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۱۷ ریال) - تابستان (۶۰ ریال ) - پاییز (۶۰ ریال ) - زمستان (۱۳۵ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۳۱۲ میلیارد تومان (۳۲٪📉اندیکاتورRSIا => ۳۸


📉 اندیکاتورMFIا => ۳۹


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۱۴۹۳ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۳ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: مثبت ۹۴ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۷۰ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۵۴ ٪


✔️بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۵۴ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: مثبت ۱۲ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0