تکسهم ۹۸
1401/02/26
11:56
شناسایی سود در #ثشاهد پیرو آگهی مزایده مورخ 1401/02/11 منتشر شده درروزنامه های اطلاعات ودنیای اقتصاد در خصوص فروش 70 قطعه از اراضی شهرک ناز اسناد ...

شناسایی سود در #ثشاهد


پیرو آگهی مزایده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ منتشر شده درروزنامه های اطلاعات ودنیای اقتصاد در خصوص فروش ۷۰ قطعه از اراضی شهرک ناز اسناد وشرایط مزایده طبق ابلاغیه مندرج دربازه زمانی معین شده دراختیار متقاضیان قرار گرفت.۴فقره پیشنهاددریافت گردیدو با رعایت قوانین ومقررات وتشریفات قانونی پاکات در کمیسیون معاملات شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ بازگشایی و آقای علیرضا فقیهی کاشانی با بالاترین قیمت به مبلغ ۳۰۲۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان برنده مزایده اعلام گردید.


بهای تمام شده نزدیک به ۹۰۰ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0