کدال۳۶۰
1401/03/09
16:59
#کسرام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بهره‌برداری از 4 خط تولید اتوماتیک توالت فرتگی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت پ...

#کسرام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بهره‌برداری از ۴ خط تولید اتوماتیک توالت فرتگی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت پارس سرام
۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۶:۵۹:۴۶ (۸۹۱۳۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0