محسن حسنلو
1399/10/29
10:35
#نسبت 💢 نسبت سهم#فخاس به شاخص کل 💢 سهم نسبت به شاخص شدیدا مستعد رشد می باشد و با شکست نقطه تریگری به محدود مشخص شده، رشد خواهد کرد @HasanluMohsen

#نسبت💢 نسبت سهم#فخاس به شاخص کل 💢سهم نسبت به شاخص شدیدا مستعد رشد می باشد و با شکست نقطه تریگری به محدود مشخص شده، رشد خواهد کرد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0