موج مثبت Positive Wave
1399/11/07
10:25
#وخارزم در محدوده حمایتی مستحکمی قرار دارد👆 این سهم فروشی نیست

#وخارزم در محدوده حمایتی مستحکمی قرار دارد👆این سهم فروشی نیست

انتهای خبر

0
0