بتاسهم
1401/06/02
14:44
#سکرما سال مالی متفاونی دارد 6ماهه خوبی داشت سهم در فروردین ۳۵۴ میلیارد ریال بود واردیبهشت 491 میلیارد ریال و خرداد با رشد 556 میلیارد ریال شد ...

#سکرما سال مالی متفاونی دارد ۶ماهه خوبی داشت


سهم در فروردین ۳۵۴ میلیارد ریال بود واردیبهشت ۴۹۱ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۵۵۶ میلیارد ریال شد در تیر با رشد بیشتر ۷۲۵ میلیارد ریال شده و مرداد ۵۲۲ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه ۳۸۴۰ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0