نوآوران امین
1399/08/18
13:56
زر ماکارون(#غزر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 80 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 13...

زر ماکارون(#غزر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۲۰۱,۷۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۷,۵۶۳,۶۲۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۲۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۲۹۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0