کانال افزایش سرمایه
1400/01/08
09:38
توصیه به اعضا به بازار اطمینان نکنید چون بورس ایران فقط با خبرهای روزانه معامله مشود فقط نوسان بگیرید تا حقوقی ها نتوانند از ما نوسان بگیرند

توصیه به اعضا


به بازار اطمینان نکنید


چون بورس ایران فقط با خبرهای روزانه معامله مشود


فقط نوسان بگیرید تا حقوقی ها نتوانند از ما نوسان بگیرندانتهای خبر

0
0