بورس۲۴
1401/04/01
13:03
بانک پارسیان سود سهام شناسایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،بانک پارسیان بیان داشت پیرو تصمیمات مجمع گروه مالی پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۹۹.۹۹ درصد از سهام گروه مالی پارسیان (تعداد ۲۹.۹۹۹.۹۸۴.۰۰۰ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۷.۴۹۹.۹۹۶ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید.

بانک پارسیان سود سهام شناسایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،بانک پارسیان بیان داشت پیرو تصمیمات مجمع گروه مالی پارسیان ، مبنی بر تقسیم مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال ) سود بین سهامداران و با عنایت به اینکه ۹۹.۹۹ درصد از سهام گروه مالی پارسیان (تعداد ۲۹.۹۹۹.۹۸۴.۰۰۰ سهم )متعلق به بانک پارسیان می باشد،مبلغ ۷.۴۹۹.۹۹۶ میلیون ریال درآمد حاصل از سود سهام در دفاتر بانک پارسیان شناسایی گردید.

وپارس
انتهای خبر

0
0