تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/12
12:02
#بپیوند تارگت ۲۵۰۰ تومانی را تاچ کرد و نتوانست تثبیت کند و برگشت زد ، تا زمانی که زیر ۲۴۰۰ تومان تثبیت نکرده است همچنان سهامداری میکنیم.

#بپیوند تارگت ۲۵۰۰ تومانی را تاچ کرد و نتوانست تثبیت کند و برگشت زد ، تا زمانی که زیر ۲۴۰۰ تومان تثبیت نکرده است همچنان سهامداری میکنیم.انتهای خبر

0
0