بورس۲۴
1401/02/04
18:30
دامنه نوسان این نمادها افزایش یافت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعلام شد

دامنه نوسان این نمادها افزایش یافت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پیرو اطلاعیه شماره ۳۶۶۱/الف/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱.۲۲ این شرکت، با موضوع «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا یران»، پس از بررسی های صورت گرفته طی شش ماه منتهی به ۱۴۰۱.۱.۳۱ نماد های معاملاتی «ارفع»،«آریا»،«بپیوند»، «بجهرم»، «سرچشمه»،« صبا» ،«فتوسا»،« فجهان» ،«کگهر»، «گوهران» ،«وسپهر»،« وکبهمن» «ومهان»،« وهامون» مشمول بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۱ ضوابط مذکور می باشند.


لذا بازارگردانان در نمادهای فوق در صورت تمایل می توانند با رعایت سایر بندهای «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ایران ارائه نمایند


36
انتهای خبر

0
0