بورس۲۴
1400/12/01
16:16
توضیحات «قشیر» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که صورت سود وزیان دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۱.۳۰ منتشر شده که توضیحات تکمیلی در ادامه منتشر شده است.

توضیحات «قشیر» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که صورت سود وزیان دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۱.۳۰ منتشر شد.


لذا دلایل زیان کشت بهاره ناشی از پایین بودن عیار چغندر می باشد.قشیر
انتهای خبر

0
0