بورس۲۴
1401/02/25
08:25
اهمیت اطلاعیه «تمحرکه» تغییر کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه بیان داشت با توجه به اینکه هنوز ضمانت نامه بانکی صادر نشده و همچنین قرارداد نهایی نشده است به درخواست مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه نوع اهمیت از الف به ب تغییر کرد .

اهمیت اطلاعیه «تمحرکه» تغییر کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه بیان داشت با توجه به اینکه هنوز ضمانت نامه بانکی صادر نشده و همچنین قرارداد نهایی نشده است به درخواست مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه نوع اهمیت از الف به ب تغییر کرد . لازم به دکر است رایزنی جهت تهیه ضمانت نامه در حال انجام بوده و در صورت صدور و انعقاد قرارداد از طریق سامانه کدال برای سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد.


تمحرکه
انتهای خبر

0
0