مهدی افضلیان
1399/10/29
10:53
#تحرکات_بازار_در_صف_ها به روز رسانی🕦 10:52:01 | 📅1399-10-29 ارقام به میلیارد تومان 🟢در صف های خرید 🤵 خرید حقیقی: 266 -- سرانه: 26.3 میلیون ...

#تحرکات_بازار_در_صف_هابه روز رسانی🕦 ۱۰:۵۲:۰۱ | 📅۱۳۹۹-۱۰-۲۹ارقام به میلیارد تومان
🟢در صف های خرید🤵 خرید حقیقی: ۲۶۶


-- سرانه: ۲۶.۳ میلیون تومان


🤵 فروش حقیقی: ۲۰۲ -- سرانه: ۲.۲ میلیون تومان


🏢 خرید حقوقی: ۳ 🏢 فروش حقوقی: ۶۷
🟡در محدوده مثبت🤵 خرید حقیقی: ۳۷۳


- سرانه: ۱۵.۲ میلیون تومان


🤵 فروش حقیقی: ۴۰۰ - سرانه: ۳.۴ میلیون تومان


🏢 خرید حقوقی: ۵۱ 🏢 فروش حقوقی: ۲۴
🟠در محدوده منفی🤵 خرید حقیقی: ۷۰۷


- سرانه: ۱۶.۵ میلیون تومان


🤵 فروش حقیقی: ۱۰۱۳ - سرانه: ۷.۶ میلیون تومان


🏢 خرید حقوقی: ۳۸۱ 🏢 فروش حقوقی: ۷۵
🔴در صف های فروش🤵 خرید حقیقی: ۷۰۹


- سرانه: ۱۲.۵ میلیون تومان


🤵 فروش حقیقی: ۱۵۷۷ - سرانه: ۲۳.۴ میلیون تومان


🏢 خرید حقوقی: ۱۰۲۰ 🏢 فروش حقوقی: ۱۵۲

انتهای خبر

0
0