پارسیس تحلیل
1401/02/11
08:40
#شوینده زیان دهی در فصل زمستان #قیمت_گذاری دستوری و افزایش بهای تمام شده منجر به زیان دهی شوینده ها در فصل زمستان شد. کانال تحلیلی پارسیس

#شوینده زیان دهی در فصل زمستان#قیمت_گذاری دستوری و افزایش بهای تمام شده منجر به زیان دهی شوینده ها در فصل زمستان شد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0