کدال۳۶۰
1401/02/11
20:14
#قشکر شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستو...

#قشکر


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می رساند افزایش هزینه و مشکلات نقدینگی وفروش گزارش شده در ماه فروردین ۱۴۰۱ به قیمت ۱۳۵۰۰۰ ریال مربوط به فروش قبل از اسفند ۱۴۰۰ می باشد🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۴۰۱-۰۲-۱۱ ۲۰:۱۴:۴۲ (۸۷۷۵۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0