بتاسهم
1399/09/07
14:11
#فلوله مهر و ابان جذابی نداشت و ابان 188 و مهر 180 میلیارد ریال فروش زد ولی شهریور فروش خوبی زده 554 میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا 8 ماهه...

#فلوله مهر و ابان جذابی نداشت و ابان ۱۸۸ و مهر ۱۸۰ میلیارد ریال فروش زد ولی شهریور فروش خوبی زده ۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است


و جمعا ۸ ماهه ۱۹۸۹ میلیارد ریال فروش زده ومدت مشابه این عدد ۱۱۲۷ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0