بتاسهم
1399/11/14
21:39
#بنیرو پیش بینی سود داد پیش بینی سودخالص شرکت درسال مالی 1399به اطلاع می رساند سودخالص شرکت درسال جاری مبلغ432ر311ر1میلیون ریال بوده و هم چنین پیش...

#بنیرو پیش بینی سود داد


پیش بینی سودخالص شرکت درسال مالی ۱۳۹۹به اطلاع می رساند سودخالص شرکت درسال جاری مبلغ۴۳۲ر۳۱۱ر۱میلیون ریال بوده و هم چنین پیش بینی درآمدهرسهم (برمبنای سرمایه ۱۵۰۰میلیاردریال)درسال مزبورمبلغ۸۷۴ریال می باشدانتهای خبر

0
0