بورس۲۴
1400/10/28
17:00
«قشکر» از جزئیات هزینه های انرژی گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود جزئیات هزینه انرژی مصرفی را منتشر کرد. بر این اساس قشکر تا پایان شهریور ۱۴۰۱ رقمی معادل ۸۱ میلیارد ریال هزینه انرژی مصرفی خواهد داشت.

«قشکر» از جزئیات هزینه های انرژی گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود جزئیات هزینه انرژی مصرفی را منتشر کرد. بر این اساس قشکر تا پایان شهریور ۱۴۰۱ رقمی معادل ۸۱ میلیارد ریال هزینه انرژی مصرفی خواهد داشت.

قشکر
انتهای خبر

0
0