کدال۳۶۰
1401/02/20
18:04
#سخاش تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سیمان خاش 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:30 مورخ 1401/01/24 1401-02-20 18:0...

#سخاش


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سیمان خاش🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۸:۰۴:۵۶ (۸۷۹۲۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0