کارگزاری سهام بارز
1399/08/12
15:29
⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروه خودرو 146 میلیارد تومان و گروه واسطه گری مالی144 میلیارد تومان ⭕️خروج 911 میلیارد تومان پول حقیقی از کل بازار 12...

⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروه خودرو ۱۴۶ میلیارد تومان و گروه واسطه گری مالی۱۴۴ میلیارد تومان⭕️خروج ۹۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی از کل بازار۱۲آبان۱۳۹۹انتهای خبر

0
0