بتاسهم
1401/03/02
19:03
#مدیریت در اردیبهشت 73 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱۵۲,۶۱۰ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

#مدیریت در اردیبهشت ۷۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۱۵۲,۶۱۰ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0