کدال۳۶۰
1401/03/17
10:38
#قثابت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/04/31 شرکت کارخانه های تولی...

#قثابت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۰:۳۹:۴۷ (۸۹۳۶۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0