محسن حسنلو
1399/08/12
11:43
#وآوا 💢 سرمایه گذاری آوا نوین 💢 سهم در میان مدت به محدود حمایتی خوبی رسیده است وبعد از شکست نقطه تریگری، انتظار میرود رشد خوبی داشته باشد. @Hasa...

#وآوا💢 سرمایه گذاری آوا نوین 💢سهم در میان مدت به محدود حمایتی خوبی رسیده است وبعد از شکست نقطه تریگری، انتظار میرود رشد خوبی داشته باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0