بتاسهم
1400/05/27
13:28
سیمان #آبیک در تیر ۷۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و تا ۴ ماهه به عدد۳۶۸۸ میلیارد ریالی رسیده است .

سیمان #آبیک در تیر ۷۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و تا ۴ ماهه به عدد۳۶۸۸ میلیارد ریالی رسیده است .


انتهای خبر

0
0