ایچیموکو و الیوت
1400/01/08
09:14
شاخص هموزن-روزانه=>عبور از کومو

شاخص هموزن-روزانه=>عبور از کوموانتهای خبر

0
0