نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/18
09:46
هدف این دولت کشاندن مردم به کف خیابان ها هست. رهبری کجاست نهادهای قضایی امنیتی مجلس کجا هستند واقعا نکنه اتفاق خاصی تو کشور رخ داده ما بیخبریم.

هدف این دولت کشاندن مردم به کف خیابان ها هست.


رهبری کجاست


نهادهای قضایی


امنیتی


مجلسکجا هستند واقعا نکنه اتفاق خاصی تو کشور رخ داده ما بیخبریم.انتهای خبر

0
0