بتاسهم
1399/08/18
10:17
#پتایر شرکت تولیدی ایران تایر مبلغ 70میلیارد تومان تسهیلات خرید دین از بانک ملت دریافت نموده که ضمانت تسهیلات مزبور توسط شرکت سلکباف (هم گروه) انجا...

#پتایر شرکت تولیدی ایران تایر مبلغ ۷۰میلیارد تومان تسهیلات خرید دین از بانک ملت دریافت نموده که ضمانت تسهیلات مزبور توسط شرکت سلکباف (هم گروه) انجام شده است لذا در راستای رعایت دستورالعملهای افشای اطلاعات معامله با اشخاص وابسته (بیش از ۵درصد جمع دارایی ها ) موضوع افشا میگردد.


انتهای خبر

0
0