بهزاد صمدی
1399/10/29
10:32
شورای عالی بورس و تصمیمات مهم ای که میتواند راه گشا باشد این بازار در این محدوده که از نظر چارتیست ها یک کف محسوب میشود ، نیاز به یک شوک خبری دار...

شورای عالی بورس و تصمیمات مهم ای که میتواند راه گشا باشداین بازار در این محدوده که از نظر چارتیست ها یک کف محسوب میشود ، نیاز به یک شوک خبری داردامیدوارم اعضای شورای عالی بورس تصمیمات مناسبی اتخاذ کننداین بازار به شما نیاز دارد 🙏🌷🙏

انتهای خبر

0
0