کدال۳۶۰
1400/05/29
16:54
#فسبزوار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی من...

#فسبزوار


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰۱۴۰۰-۰۵-۲۹ ۱۶:۵۴:۵۹ (۷۸۳۸۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0