محسن حسنلو
1399/08/12
11:28
#وصنعت 💢 سرمایه گذاری صنعت و معدن 💢 سهم در تشکیل سیکل خنثی می باشد و بعد از ۵۵ درصد افت به محدود حمایتی رسیده است. @HasanluMohsen

#وصنعت💢 سرمایه گذاری صنعت و معدن 💢سهم در تشکیل سیکل خنثی می باشد و بعد از ۵۵ درصد افت به محدود حمایتی رسیده است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0