کدال۳۶۰
1400/12/25
13:59
#وکادو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1401/01/08 ساع...

#وکادو


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ساعت ۰۹:۳۰۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۳:۵۹:۴۵ (۸۶۱۸۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0