تارگت بورس
1400/09/06
18:29
#وسپه در محدوده حمایتی 745 قرار دارد در دوماه گذشته دو بار به این محدوده واکنش مثبت نشان داده است

#وسپه در محدوده حمایتی ۷۴۵ قرار دارد در دوماه گذشته دو بار به این محدوده واکنش مثبت نشان داده استانتهای خبر

0
0