بتاسهم
1399/12/05
22:31
#ختراک سه ماهی است رو به بهبود است سهم در آذر ماه 763میلیارد ریال ، در دی ماه 880میلیارد ریال فروش داشته و در ادامه در بهمن‌ماه 866میلیارد ریال ...

#ختراک سه ماهی است رو به بهبود است سهم در آذر ماه ۷۶۳میلیارد ریال ، در دی ماه ۸۸۰میلیارد ریال فروش داشته و در ادامه در بهمن‌ماه ۸۶۶میلیارد ریال فروش داشته است مجموع به ۶۸۳۶میلیارد ریال رسیده در مدت مشابه ۳۷۹۳میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0