بورس۳۶۵
1399/11/15
10:28
این گزارش روابط عمومی شستا در اول مهر ماه است 👆 کجاست این حفظ و صیانت از دارایی های سهام دار .. خیانت و فریب مردم با وعده های دروغین..

این گزارش روابط عمومی شستا در اول مهر ماه است 👆
کجاست این حفظ و صیانت از دارایی های سهام دار ..خیانت و فریب مردم با وعده های دروغین..

انتهای خبر

0
0