تکنیکال ثنایی
1399/08/12
17:43
#کحافظ.بروزرسانی .مسیر خوبی را می پیماید مقاومت 2884تومانی طی روزهای اینده ممکن است قدری سهم را بیازارد ولی با عبور از ان هدف 4200محقق خواهد شد.99....

#کحافظ.بروزرسانی .مسیر خوبی را می پیماید مقاومت ۲۸۸۴تومانی طی روزهای اینده ممکن است قدری سهم را بیازارد ولی با عبور از ان هدف ۴۲۰۰محقق خواهد شد.۹۹.۰۸.۱۲


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0