کانال اخبار بورس
1399/11/16
17:52
نخستین سخنرانی سیاست خارجی بایدن، امشب ساعت ۲۳ به وقت تهران برگزار خواهد شد #رتکو #ثالوند #ثرود #کفپارس #سکرما #ساراب #سیلام #سشمال #کتر...

نخستین سخنرانی سیاست خارجی بایدن، امشب ساعت ۲۳ به وقت تهران برگزار خواهد شد
#رتکو #ثالوند #ثرود #کفپارس #سکرما #ساراب #سیلام #سشمال #کترام #درهآور #دعبید #دروز #غمارگ #غالبر #غفارس #غدیس #بزاگرس #قهکمت #قشیر #خکمک #خاذین #فاما #چکاوه #فنوال #زپارس#مفاخر #رتاپ #ثشرق #ثامان #ثغرب #فرابورس #میهن #حآسا #حپارسا #حفارس #ولیز #کالا #وسپه #وسمرکز #وسمازن #کسرا #سنیر #سبحان #سپاها #سشرق #پارس #پارسان #فارس #والبر #غشصفا #غگرجی #قصفها #قثابت #قشکر #خساپا #بکاب #بالبر #لابسا #فاراک #فمراد #زنگان #فولای #کاوه #ذوب #مادیرا #پکویر #چفیبر #وملی #کماسه #کدما #تاصیکو #ومعاون #زماهان #سیمرغ #زشگزا #تلیسه

انتهای خبر

0
0