نوسانگیر بازار سرمایه
1401/02/27
10:23
✳️ #رانفور به رنج مثبت رسید + 1.43% قدرت خریدار : 0.7 برابر فروشنده سرانه خرید حقیقی : 8 میلیون تومان ✅ @Navasani

✳️ #رانفور به رنج مثبت رسید + ۱.۴۳٪قدرت خریدار : ۰.۷ برابر فروشندهسرانه خرید حقیقی : ۸ میلیون تومان✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0