کدال۳۶۰
1400/07/17
10:04
#شزنگ #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/08/30 شرکت تجهیز نیروی زنگان شرح رویداد: تحصیل س...

#شزنگ


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ شرکت تجهیز نیروی زنگانشرح رویداد:


تحصیل سهام با توجه به فایل پیوست
۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۱۰:۰۴:۴۵ (۸۰۳۵۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0