بتاسهم
1399/09/04
16:51
#سکرما در شهریور 256 میلیارد ریال فروش داشته است . در 3 ماهه پایانی سال مالی در مهر 281 میلیارد ریال و ابان 307 میلیارد ریال فروش داشته 11 ما...

#سکرما در شهریور ۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است . در ۳ ماهه پایانی سال مالی در مهر ۲۸۱ میلیارد ریال و ابان ۳۰۷ میلیارد ریال فروش داشته


۱۱ ماهه ۲۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشته استانتهای خبر

0
0