بتاسهم
1399/10/29
10:36
#دقاضی در 9 ماهه با سرمایه جدید 2212 ریال سود محقق کرده است .2433 میلیارد ریال سود عملیاتی . 1879 میلیارد ریال سود خالص دارد سهم 6 ماهه سود عمل...

#دقاضی در ۹ ماهه با سرمایه جدید ۲۲۱۲ ریال سود محقق کرده است .۲۴۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی . ۱۸۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد


سهم ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۵۷۳ میلیارد ریالی را داشته و رشد خوبی داشته استانتهای خبر

0
0