کارگزاری سهام بارز
1399/08/25
14:12
✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فرآورده های نفتی 102 میلیارد تومان و گروه انبوه سازی 48 میلیارد تومان بوده است.

✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فرآورده های نفتی ۱۰۲ میلیارد تومان و گروه انبوه سازی ۴۸ میلیارد تومان بوده است.انتهای خبر

0
0