سهم گلچین
1401/02/26
22:34
#زشگزا اطلاعیه 1401/02/26 *شیر و گوشت زاگرس شهرکرد* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۲۵ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 34 د...

#زشگزا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


*شیر و گوشت زاگرس شهرکرد*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۲۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بپیوند


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


*شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۹۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#ولیز


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


*لیزینگ ایران*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱,۳۵۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۳ درصد افزایش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0