بتاسهم
1399/11/14
07:30
" #ونیکی بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی در تاریخ 14 بهمن 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 34...

" #ونیکیبررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۳۴,۶۴۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۰,۵۹۳ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ایران خودرو - نفت پارس - فیبر ایران و ملی صنایع مس ایران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۳,۳۳۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲,۷۸۶ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم ونیکی ۲۱,۴۳۹ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۴ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0