بتاسهم
1399/10/04
17:29
#غالبر در اذر با فروش 141 میلیارد ریالی به عدد 909 میلیارد ریال فروش رسیده و از مدت مشابه قبل که 783 میلیارد ریال بود اندکی بهتر است

#غالبر در اذر با فروش ۱۴۱ میلیارد ریالی به عدد ۹۰۹ میلیارد ریال فروش رسیده و از مدت مشابه قبل که ۷۸۳ میلیارد ریال بود اندکی بهتر است


انتهای خبر

0
0