تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/31
13:02
#سیمان 26نماد در دو گزارش بررسی شده اند. برخی شرکت های این صنعت هنوز گزارش فصلی خود را ارائه ننموده اند و طبعا در این جدول نیستند. سود خالص زمست...

#سیمان۲۶نماد در دو گزارش بررسی شده اند. برخی شرکت های این صنعت هنوز گزارش فصلی خود را ارائه ننموده اند و طبعا در این جدول نیستند.سود خالص زمستان ۱۳۹۹: ۹۲۹میلیارد تومان


سود خالص زمستان ۱۴۰۰: ۱.۳۸همتسود خالص سال ۱۳۹۹: ۳.۷۸همت


سود خالص سال ۱۴۰۰: ۶.۳۵همتمتوسط P.e در پایان پاییز ۱۰.۵ - آستانه بالا و پایین آن ۲۲.۷-۵.۸ بوده که با آمدن گزارش ۱۲ماهه متوسط آن به ۹.۸ قبل از مجمع کاهش یافته و آستانه آن ۲۰.۹-۶.۱ است.بهترین اصلاح p.e : سشمال، سمتاز ، سکرما، سفانو ، سفار، سکرد، سخاشپایین ترین P.e ttm : سرود سپاها ساروم سفانو سمازن ساوه سکرما سصوفی سخوز

انتهای خبر

0
0