نوآوران امین
1399/08/19
18:08
پخش سراسری مینو(#غشوکو1 #تابعه #غشوکو) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پخش سراسری مینو) ...

پخش سراسری مینو(#غشوکو۱ #تابعه #غشوکو)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پخش سراسری مینو)⭕️افزایش ۴۶۷ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۱۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0