سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/25
10:51
تغییرات صفوف خرید و فروش و ارزش آن ها تا این لحظه دوستان حقوقی و متولیان بازار سرمایه. فروش آبشاری شما دوستان ریتم بازار را به هم می زند. قدری دلس...

تغییرات صفوف خرید و فروش و ارزش آن ها تا این لحظهدوستان حقوقی و متولیان بازار سرمایه. فروش آبشاری شما دوستان ریتم بازار را به هم می زند. قدری دلسوزانه رفتار کنیدانتهای خبر

0
0